Opis poziomów

Student uczy się:

 • wchodzić w proste interakcje
 • pytać i odpowiadać na pytania dotyczące własnej osoby,   znajomych, przedmiotów – które posiada, których potrzebuje   oraz tych, które znajdują się w najbliższym otoczeniu.
 • układać proste zdania oznajmujące dotyczące jego potrzeb lub   odnoszące się do codziennych spraw, a także odpowiadać na     stawiane mu pytania tego samego rodzaju.
 • wyrażać się poprzez komunikację niewerbalną (bardzo   popularna w krajach hiszpańskojęzycznych).

Zakres gramatyczny: Verbo ser, Género de los nombres, Género de los adjetivos, Verbos en presente de Indicativo, Pronombre sujeto, Plural de los nombres, Posesivos, Verbo estar, Preposiciones de lugar, Uso de los verbos estar y haber, Verbos reflexivos, Artículos determinados e indeterminados, Verbo gustar, encantar e interesar, Imperativos regulares y irregulares.

Student potrafi:

 • rozumieć i wykorzystywać powszechnie stosowane wyrażenia codziennego użytku, podobnie jak proste zdania, mające na celu zaspokojenie bezpośrednich potrzeb
 • przedstawić się innym, stawiać pytania oraz podać podstawowe informacje odnośnie swojego miejsca zamieszkania, posiadanych przedmiotów oraz znajomych osób
 • porozumiewać się na podstawowym poziomie, o ile rozmówca mówi powoli, wyraża się jasno i jest skłonny do współpracy
 • relacjonować czynności związane z przeżytymi wydarzeniami
 • opisywać przedmioty i miejsca
 • wyrazić swoje gusta i preferencje

Zakres gramatyczny: Presente de Indicativo, Verbos ser y estar, Imperativos regulares e irregulares, Perífrasis, Estar + gerundio, Ir a + infinitivo, Pretérito Indefinido de Indicativo, Pretérito imperfecto de Indicativo, Pretérito perfecto de Indicativo, Demostrativos, Pronombres personales de objeto directo, Concordancia del nombre y el adjetivo, Comparativos, Verbo doler, Pronombres interrogativos, Formas de expresar obligación

Poziom Podstawowy Drugi (A2.2), III semestr

Student potrafi:

 • zrozumieć zdania i wyrażenia powszechnego użytku, związane z  tymi strefami doświadczeń, które w szczególności go dotyczą  (podstawowe informacje o nim samym, jego rodzinie, zakupy,  interesujące miejsca, zajęcia, etc.)
 • radzić sobie w krótkich rozmowach, opisać co robi w pracy i w czasie wolnym, przygotować spotkanie…
 • poprosić o informacje w różnych sytuacjach (sklepy, banki, biura podróży, etc.)
 • wydawać polecenia i rozkazy, podobnie jak zwracać się z prośbą, przekazywać innym osobom informacje lub wiadomości
 • zrozumieć, kiedy ktoś mówi i sam opowiadać o przeszłości i przyszłości, móc opowiedzieć swój życiorys, oceniać doświadczenia, wyrażać życzenia i proste domniemania

Zakres gramatyczny: Uso de los tiempos verbales, Presente de Indicativo, Pretérito indefinido de Indicativo, Pretérito perfecto de Indicativo, Pretérito imperfecto de Indicativo, Pretérito pluscuamperfecto de Indicativo, Futuro imperfecto de Indicativo, Presente de Subjuntivo, Oraciones condicionales: I tipo, Pronombres personales de objeto directo e indirecto, Indefinidos variables e invariables, Expresión de la impersonalidad, Comparativos: El superlativo, Imperativo afirmativo y negativo, Ser o estar + adjetivo, Perífrasis: Estaba + gerundio y Llevar + gerundio, Estilo indirecto

 

Student potrafi:

 • wchodzić w interakcje w różnych kontekstach i odnaleźć się w codziennych sytuacjach
 • zrozumieć główne myśli zawarte w wypowiedzi w standardowym języku hiszpańskim
 • wyrażać swoje zdanie i zapytać o cudze w kontekście nieformalnych rozmów
 • podjąć inicjatywę, zgłaszać skargi, prosić o wyjaśnienia
 • opisać szczegółowo, w jaki sposób coś się robi
 • streszczać lub szczegółowo odpowiadać na pytania (w zależności od sytuacji)

Zakres gramatyczny: Uso de los tiempos verbales: Presente de Indicativo, Pretérito perfecto de Indicativo, Pretérito indefinido de Indicativo, Pretérito imperfecto de Indicativo, Pretérito pluscuamperfecto de Indicativo, Futuro imperfecto de Indicativo, Verbos con pronombre le / verbos con pronombre se, Preposiciones, Oraciones de relativo, Condicional imperfecto, Perífrases verbales: Estar + gerundio y verbo + infinitivo, Oraciones finales, Imperativo,Presente de Subjuntivo, Imperfecto de Subjuntivo, Verbos de obligación, Compatarivos

 

Student potrafi:

 • wychwycić główne myśli zawarte w prostych tekstach w standardowym języku hiszpańskim, jeżeli traktują o sprawach, które są mu znajome, zarówno w sytuacjach dotyczących pracy, jak i szkoły lub czasu wolnego
 • wybrnąć z większości sytuacji, które mogą mu się przydarzyć w podróży po krajach, gdzie używa się języka hiszpańskiego. Cechuje się dobrym zrozumieniem języka mówionego.
 • tworzyć proste, lecz płynne i spójne teksty na tematy, które są mu znajome, lub którymi interesuje się w szczególny sposób
 • opisywać doświadczenia, zdarzenia, wyrażać życzenia i aspiracje, a także uzasadnić pokrótce swoje opinie lub wyjaśnić swe zamiary
 • wyrażać domniemania, opinie, gusty, zgodę lub sprzeciw, emocje, wątpliwości, dawać rady i zalecenia, mówić o przyszłości i swoich planach, o przyczynach oraz skutkach, wyrażać domniemane warunki, korzystając przy tym ze struktur, w których zalecane jest użycie trybu łączącego (subjuntivo)

Zakres gramatyczny: Uso de los tiempos verbales: Presente de Indicativo, Pretérito perfecto de Indicativo, Pretérito indefinido de Indicativo, Pretérito imperfecto de Indicativo, Pretérito pluscuamperfecto de Indicativo, Futuro imperfecto de Indicativo, Presente de Subjuntivo, Imperfecto de Subjuntivo, Estilo indirecto, Pronombres personales, Indefinidos: poco, un poco, mucho, bastante, demasiado, Artículos determinados e indeterminados, Forma impersonal se

Student potrafi:

 • skutecznie argumentować i swobodnie radzić sobie w rozmowie, a oprócz tego osiągać kolejne stopnie znajomości języka
 • wyrazić swój punkt widzenia na temat dowolnych aktualnych wydarzeń, omawiając ich korzystne i niekorzystne aspekty
 • używać związków logicznych pozwalających na płynne łączenie zdań i stosować spójniki w celu wyraźnego podkreślenia zależności istniejących między nimi.
 • inicjować i podtrzymywać rozmowę

Zakres gramatyczny: Interrogativos variables e invariables y Uso de los tiempos verbales: Presente de Indicativo, Pretérito perfecto de Indicativo, Pretérito indefinido de Indicativo, Pretérito imperfecto de Indicativo, Pretérito pluscuamperfecto de Indicativo, Futuro imperfecto de Indicativo, Futuro perfecto de Indicativo, Subjuntivo con verbos de semtimiento, Oraciones temporales, Oraciones finales, Oraciones condicionales, Pretérito pluscuamperfecto de Subjuntivo, Condicional perfecto, Formación de palabras: La sustantivación. Sufijos con forma de adjetivos, Relativos con preposiones, Artículo neutro lo, Estilo indirecto, Conectores del discurso, Indicativo o Subjuntivo con verbos de opinión, percepción o afirmación

 

Student potrafi:

 • zrozumieć główne myśli zawarte w złożonych tekstach, omawiających tematy zarówno konkretne, jak i abstrakcyjne, włącznie z tekstami technicznymi, jeżeli pozostają w jego zakresie specjalizacji
 • porozumiewać się z rodzimymi użytkownikami języka w sposób wystarczająco płynny i naturalny, aby komunikacja odbywała się bez wysiłku ze strony żadnego z rozmówców
 • tworzyć przejrzyste i szczegółowe teksty na różne tematy, a także bronić swego punktu widzenia na tematy ogólne, przytaczając za i przeciw różnych rozwiązań
 • udzielać informacji na różne tematy zarówno w formie ustnej jak i pisemnej. Posiada dość wysoki stopień płynności języka, a poziom rozumienia języka zarówno w mowie jak i w piśmie pozwala mu uczestniczyć w rozmowach o charakterze nieformalnym lub formalnym, choć czasami nie do końca wszystko rozumie

Zakres gramatyczny: Uso de los tiempos verbales: Presente de Indicativo, Pretérito perfecto de Indicativo, Pretérito indefinido de Indicativo, Pretérito imperfecto de Indicativo, Pretérito pluscuamperfecto de Indicativo, Uso de ser y estar, Valores de los tiempos del Subjuntivo:Presente de Subjuntivo, Pretérito imperfecto de Subjuntivo, Pretérito perfecto de Subjuntivo, Pretérito pluscuamperfecto de Subjuntivo, Formación de verbos, El género de los seres animados, Conectores condicionales, Expresar involuntad en la acción: Se + pronombre personal, Oraciones concesivas, Sufijos diminutivos, Uso de para y por, Perífrases verbales

 

Student potrafi:

 • korzystać z obszernego zasobu lingwistycznego, który umożliwia mu płynną i spontaniczną komunikację
 • wyrażać się w sposób całkowicie płynny i spontaniczny
 • opanować obszerne słownictwo, pozwalające mu poradzić sobie w każdej sytuacji komunikacyjnej
 • zastosować poprawnie struktury organizacyjne, łączniki oraz mechanizmy spójności wypowiedzi

Zakres gramatyczny: ćwiczenie wszystkich zagadnień gramatycznych na poziomie SUPERIOR

Student potrafi:

 • zrozumieć różnego rodzaju obszerne teksty o wysokim stopniu trudności, a także odnaleźć w nich znaczenia ukryte
 • wypowiadać się w sposób płynny i spontaniczny, z łatwością znajdując odpowiednie sformułowania
 • skutecznie i swobodnie posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich, edukacyjnych lub zawodowych
 • tworzyć zrozumiałe, poprawnie skonstruowane i szczegółowe teksty na różne złożone tematy, wykazując umiejętność prawidłowego stosowania mechanizmów organizacji, artykulacji oraz spójności tekstu

Zakres gramatyczny: ćwiczenie wszystkich zagadnień gramatycznych na poziomie SUPERIOR

 

Student potrafi:

 • precyzyjnie oddać wszelkie niuanse wypowiedzi
 • opanować wyrażenia idiomatyczne i kolokwialne będąc w pełni świadomym ich znaczenia konotacyjnego
 • z łatwością rozumieć praktycznie wszystko co słyszy lub czyta
 • odtworzyć informacje i argumenty pochodzące z różnych źródeł, zarówno mówionych jak pisanych, i umieć w sposób spójny je zreferować
 • formułować wypowiedzi spontanicznie, bardzo płynnie i precyzyjnie, z uwzględnieniem drobnych niuansów znaczeniowych, także w bardzo złożonych sytuacjach

Zakres gramatyczny: ćwiczenie wszystkich zagadnień gramatycznych na poziomie SUPERIOR