Regulamin

KURSÓW JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

PROWADZONYCH W IKI EL ABANICO

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w kursach językowych
w Instytucie Kształcenia Iberoamerykańskiego „El Abanico”

 

PREAMBUŁA

Dla wszystkich, którzy chcą nauczyć się języka hiszpańskiego, poznać historię i kulturę Hiszpanii oraz Ameryki Południowej, nawiązać nowe znajomości z osobami, których ojczystym językiem jest język hiszpański i w celu pokonania barier językowych organizujemy „wachlarz” możliwości doskonalenia języka hiszpańskiego

 

RODZAJE KURSÓW

Kursy standardowe semestralne

obejmują 56 godzin + 20 godzin zajęć dodatkowych bezpłatnych Wachlarz Możliwości. W ramach jednego semestru realizujemy materiał jednego poziomu (A1, A2.1, A2.2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, B2.3, C1.1, C1.2, C1.3, C2).

IKI El Abanico zapewnia komplet materiałów dydaktycznych bez podręcznika. Kurs odbywa się 2 razy w tygodniu po 90 min lub 1 raz w tygodniu 180 min (jedna przerwa pomiędzy zajęciami). Kurs kończy się egzaminem, na którego podstawie wystawiony zostaje certyfikat. Kursy intensywne wakacyjne odbywają się 4 razy w tygodniu po 180 min (jedna przerwa pomiędzy zajęciami)

 

Semestralne kursy konwersacyjne – TERTULIA

Kursy obejmują 56 godzin + 20 godzin zajęć dodatkowych bezpłatnych Wachlarz Możliwości. W kursie konwersacyjnym może brać udział osoba od poziomu B1.1. Tematy zajęć: bez ograniczeń, program tematyczny tworzony jest pod kątem osób, które biorą udział w kursie. Kurs odbywa się 2 razy w tygodniu po 90 min.

Kurs maturalny

Kursy przygotowawcze do matury zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. W semestrze zimowym kurs obejmuje 56 godzin lekcyjnych, natomiast w semestrze letnim obejmuje on 44 godziny i kończy się w maju, kilka dni przed datą pisemnego egzaminu dojrzałości z języka hiszpańskiego. IKI El Abanico zapewnia materiały dydaktyczne.

 

Kurs przygotowujący do Diplomas de Español como Lengua Extranjera (D.E.L.E.)

Kursy w semestrze zimowym obejmują 56 godzin lekcyjnych, natomiast w semestrze letnim kończą się w maju, kilka dni przed zaplanowanym egzaminem. Kursy zaprojektowane specjalnie dla osób, które planują przystąpić do egzaminów D.E.L.E.- Inicial, Intermedio lub Superior. Programy wszystkich kursów przygotowują do egzaminów D.E.L.E. (Diplomas de Español como Lengua Extranjera), zarządzanych przez Ministerstwo Edukacji Hiszpanii. Ich przygotowaniem oraz oceną zajmuje się wyznaczona przez Ministerstwo placówka: Uniwersytet w Salamance, w Polsce testy organizuje 2 razy do roku Instituto Cervantes. IKI El Abanico zapewnia wszystkie materiały. Zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu po 90 min.

Kursy specjalistyczne

Organizujemy kursy hiszpańskiego w biznesie, prawie, medycynie, reklamie. Kursy mogą odbywać się w Instytucie, jak również  na terenie firm zainteresowanych kursami. Zajęcia odbywają się wedle
indywidualnych potrzeb klienta. IKI El Abanico zapewnia specjalistyczne materiały dydaktyczne.

Kursy dla dzieci

Organizujemy kursy dla dzieci od 7 roku życia. Mamy specjalnie wykwalifikowaną kadrę do prowadzenia zajęć z najmłodszymi kursantami naszego  Instytutu. Kurs trwa 30 godzin w semestrze.

Zajęcia odbywają się 1 x tygodniowo po 60 min.

Kursy indywidualne

Zajęcia odbywają się w dogodnym dla Ciebie terminie. Zajęcia mogą odbywać w budynku Instytutu lub w innym miejscu (do ustalenia indywidualnie).

Kursy wyjazdowe

Organizujemy kursy w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej. Współpracujemy z wieloma szkołami, które osobiście odwiedziliśmy i z całą odpowiedzialnością możemy zarekomendować. O każdej szkole opowiemy w najmniejszych detalach. Posiadamy aktualne foldery, które udostępniamy na miejscu
lub wysyłamy pod wskazany adres. Pomożemy Ci dobrać odpowiednią szkołę, miejsce, rodzaj kursu.

Intensywne kursy wakacyjne

Kurs obejmuje 48 godzin. Zajęcia trwają od poniedziałku do czwartku (3 godziny zegarowe z jedną 15 min przerwą). W ramach jednego kursu realizujemy materiał całego poziomu. Każdy kursant otrzymuje materiały (w cenie kursu). Kursy odbywają się będą w pięciu  terminach: I TERMIN lipiec, II TERMIN koniec lipca – połowa sierpnia, III TERMIN druga połowa sierpnia, IV TERMIN: wrzesień, V TERMIN: koniec września – połowa października.

 

ZAPISY I CZAS TRWANIA KURSÓW

 1. Zapisy na kurs w semestrze zimowym trwają od wakacji do końca października, w semestrze letnim od stycznia do końca lutego, bądź też w obu semestrach do wyczerpania miejsc.
 2. Kursy rozpoczynają się w semestrze zimowym w październiku i trwają w zależności od rodzaju do lutego lub marca. W semestrze letnim od marca do maja lub czerwca.
 3. Rekrutacja na kursy wakacyjne odbywa się od maja do października.
 4. Do kursu można dołączyć w dowolnym momencie pod warunkiem, że są wolne miejsca, istnieje również możliwość wykupienia połowy kursu.
 5. Możliwe jest  wykupienie lekcji wyrównujących do danego poziomu.
 6. Minimalna ilość osób w grupie to 5, a maksymalna 12.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

W kursach językowych może uczestniczyć każdy, kto spełnia niżej wymienione warunki:
a) zapoznał się z niniejszym Regulaminem,
b) dokonał w terminie zapłaty za kurs  lub podpisał umowę o kurs językowy z IKI El Abanico (przy rekrutacji ONLINE zaakceptował regulamin lub na La Ventanie potwierdził konto)
c) nie zalega z regulowaniem należności wobec IKI El Abanico,

 

KWALIFIKACJA KURSANTÓW

 1. Każda osoba przystępująca do kursu za wyjątkiem poziomu podstawowego zobowiązana jest do napisania testu kwalifikacyjnego bądź rozmowy kwalifikacyjnej z lektorem, która umożliwi zakwalifikowanie kursanta na odpowiedni dla niego poziom kursu.
 2. Kursanci są przydzielani do grup, których liczebność wynosi pomiędzy 5 a 12 osób. W szczególnych przypadkach możliwe jest zwiększenie liczebności grupy.

 

LEKTORZY

 1. Lektorzy IKI El Abanico to Latynosi i Hiszpanie, których ojczystym językiem jest język hiszpański. To wysoko wykwalifikowani specjaliści, posiadający doświadczenie w nauczaniu języka hiszpańskiego.
 2. Lektorzy szczególną uwagę poświęcają potrzebie komunikacji. Zajęcia prowadzone są wyłącznie w języku hiszpańskim, co sprawia, że słuchacze szybciej zaczynają rozumieć i mówić tym językiem.
 3. W przypadku nieobecności lektora, IKI El Abanico zapewnia zastępstwo innego lektora lub wyznacza nowy termin przeprowadzenia zajęć o czym informuje wcześniej kursantów

 

OPŁATY I PŁATNOŚCI

 1. Opłaty za kurs pobierane są wg cennika www.elabanico.pl/cennik , w formie przelewu na podane konto lub gotówką w siedzibie szkoły. Cennik określa również zasady udzielania zniżek za kursy.
 2. Termin płatności : 200zł opłata rezerwacyjna, reszta na tydzień przed  rozpoczęciem się zajęć. (w przypadku wpłaty reszty po terminie należy doliczyć 20zł)
 3. Na żądanie kursanta El Abanico wystawia fakturę za dokonanie płatności. Faktura może być wystawiona tylko i wyłącznie do 15 dnia następnego miesiąca.
 4. Poszczególne kwoty wskazane w cenniku są kwotami brutto. Zarówno usługi szkoleniowe jak i IKI El Abanico nie są obciążone podatkiem VAT.
 5. W przypadku lekcji indywidualnych opłata pobierana jest jednorazowo po każdych zajęciach lub przez zakup pakietu przed zajęciami (cena niższa). W przypadku odwołania zajęć indywidualnych mniej niż 24 h przed planowaną lekcją student dokonuje płatności, jakby lekcja się odbyła.

 

 REZYGNACJA Z KURSU

 1. Kursant ma prawo do rezygnacji z kursu, poprzez wypowiedzenie umowy kursu na piśmie, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. Zaprzestanie uczestniczenia w zajęciach nie jest równoznaczne z rezygnacją z kursu i wypowiedzeniem Umowy (dotyczy kursów semestralnych). Rezygnacja z kursu wakacyjnego możliwa jest tylko do czwartku włączenie przed poniedziałkiem rozpoczynającym zajęcia.
 2. W przypadku złożenia rezygnacji z kursu przez kursanta IKI El Abanico zwróci mu dokonaną wpłatę za kurs, pomniejszoną jedynie o opłatę rezerwacyjną oraz kwotę za lekcje, które odbyły się do ostatniego dnia okresu wypowiedzenia. Rezygnacja z kursu wakacyjnego po rozpoczęciu się zajęć, nie uprawnia do zwrotu należności za kurs.

 

CERTYFIKATY UKOŃCZENIA KURSU

 1. Ukończenie kursu w IKI El Abanico kończy się uzyskaniem certyfikatu, określającego szkołę językową, osobę kursanta, poziom oraz liczbę godzin ukończonego kursu.
 2. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest pozytywna ocena końcowa poziomu wiedzy z hiszpańskiego danego uczestnika, wystawiona przez lektora prowadzącego. Ocena ta obejmuje: najmniej 60% poprawnych odpowiedzi z testu kończącego kurs, obecność na 80% zajęć, wiedza z danego poziomu, uznana przez lektora za wystarczającą. W przypadku braku którychkolwiek powyższych składowych oceny,  kursant ma prawo iść na wyższy poziom, jeśli lektor nie ma zastrzeżeń.

 

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

IKI EL Abanico zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, nie powodujących negatywnych skutków dla uczestników kursu.