Opis poziomów

A1

Uczeń potrafi wchodzić w interakcje w prosty sposób, potrafi zadawać i odpowiadać na pytania dotyczące informacji osobistych, miejsca zamieszkania, ludzi, których zna oraz podstawowych rzeczy, które posiada. Potrafi odpowiadać i reagować na pytania dotyczące bezpośrednich potrzeb lub spraw codziennych z pomocą rozmówcy, posługując się podstawowym i ograniczonym słownictwem, które usystematyzował i wykorzystuje w konkretnych i kontrolowanych sytuacjach.

Zakres gramatyczny: Verbos: llamarse, ser y tener Verbo ser, Género de los nombres, Género de los adjetivos, Verbos en presente de Indicativo regulares e irregulares, Plural de los nombres, Posesivos, Verbo estar, Uso de los verbos estar y haber, Verbos reflexivos, Artículos determinados e indeterminados, Verbo gustar, encantar e interesar, Coincidencias en gustos (también y tampoco), Posesivos, la hora, expresar frecuencia.

A2.1

Uczeń potrafi radzić sobie w podstawowych poznawczych wymianach zdań, np.: wita się i zwraca do innych w uprzejmy sposób; pyta o samopoczucie, potrafi reagować na ich odpowiedzi; potrafi dobrze uczestniczyć w krótkich wymianach zdań; potrafi zadawać pytania i odpowiadać na pytania dotyczące tego, co robi w pracy i w czasie wolnym; wie, jak zapraszać i jak odpowiadać na zaproszenie lub prosić o przysługę.  Potrafi radzić sobie w życiowych sytuacjach, takich jak proste transakcje w sklepach lub urzędach; wie, jak uzyskać proste informacje dotyczące podróżowania; potrafi korzystać z transportu publicznego oraz zapytać i wyjaśnić, jak dotrzeć do danego miejsca i kupić bilet; potrafi zamówić i dostarczyć towary i usługi codziennego użytku oraz odpowiedzieć na związane z nimi pytania.

A2.2

uczeń reprezentuje wyższy poziom od poziomu A2. 1 i charakteryzuje się bardziej aktywnym uczestnictwem w rozmowie. Potrafi inicjować, podtrzymywać i kończyć rozmowę z drugą osobą, pod warunkiem, że jest ona prosta; rozumie wystarczająco dużo, by bez nadmiernego wysiłku brać udział w prostych, codziennych rozmowach; dobrze porozumiewa się w zakresie podstawowych tematów, jeśli poprosi o pomoc w wyrażeniu tego, co chce powiedzieć, choć zazwyczaj musi się poprawiać i sprawdzać niektóre słowa i wyrażenia; udział w otwartych dyskusjach jest nadal raczej ograniczony, podobnie jak zdolność do tworzenia rozbudowanej argumentacji. Potrafi wyrazić swoje samopoczucie, opisać znane sobie aspekty otoczenia, ludzi, miejsca, doświadczenia związane z pracą lub nauką; opisać działania podejmowane w przeszłości i własne doświadczenia, plany i ustalenia; podać krótkie, podstawowe opisy zdarzeń i działań.

B1.1

Uczeń jest w stanie utrzymać interakcję i dać się zrozumieć innym w różnych sytuacjach; rozumie główne idee rozmów odbywających się wokół, o ile są one na standardowym poziomie językowym; pyta o opinie innych w nieformalnej rozmowie, wyrażając w zrozumiały sposób główną ideę, którą chce sugerować, ale czasami możesz mieć problemy z dokładnym zakomunikowaniem swoich intencji; robi notoryczne pauzy, żeby pomyśleć o odpowiedniej formie gramatycznej i leksykalnej.  Uczestniczy również spontanicznie w rozmowach na wspólne tematy; wyraża swoje niezadowolenie; potrafi czasem sam przejąć inicjatywę w rozmowie, ale nadal zależy to od jego rozmówcy; wie, jak poprosić kogoś o wyjaśnienie lub rozwinięcie tego, co właśnie powiedział.

B1.2

stanowi wysoki stopień poziomu progowego i skupia się na wymianie ilości informacji; na przykład: uczeń jest w stanie notować najważniejsze informacje, gdy ktoś prosi o pomoc lub wyjaśnia problem; może wyjaśnić przyczynę problemu; jest w stanie podsumować i pochylić się nad konkretnym tekstem lub debatą, wywiadem lub dokumentem i odpowiada na pytania, które wymagają szczegółów; jest w stanie przeprowadzić wywiad na przygotowany temat, chociaż od czasu do czasu może poprosić o powtórzenie, zwłaszcza jeśli odpowiedzi są zbyt szybkie lub rozbudowane; wymienia się z pewną powściągliwością wiedzą oraz informacjami, które zgromadził podczas nauki prostych tematów, a czasem mniej powszednich, o ile są one nawiązaniem do rzeczy dobrze mu znanych.

B2.1

osoba ucząca się zyskuje inną perspektywę patrzenia na sprawy i jest w stanie przemyśleć je w inny sposób.  Ugruntowuje zdobyte do tej pory umiejętności, podkreślając zdolność do argumentowania, wyjaśniania i obrony swoich poglądów w debacie, podając odpowiednie argumenty i komentarze; umie przedstawić swój punkt widzenia na aktualną kwestię, prezentując jej pozytywne i negatywne aspekty; umie konstruować uzasadnione i spójne myśli wyjaśniające określony punkt widzenia; potrafi analizować problem, negocjować z rozmówcą i osiągać kompromisy; spekuluje na temat przyczyn, konsekwencji i hipotetycznych sytuacji; ocenia proponowane alternatywy oraz stawia i odpowiada na hipotezy. Rozwija się z pewną swobodą w dyskursie o charakterze społecznym; rozumie szczegółowo, co mówi się do niego nawet w głośnym otoczeniu, wie, jak przejąć inicjatywę w rozmowie; używa sformułowanych zwrotów i może utrzymywać regularną interakcję z native speakerami.  Jest również w stanie poprawić swoje błędy, jeśli jest ich świadomy.

C1

poziom ten charakteryzuje się dobrym dostępem do szerokiego zasobu językowego, który umożliwia porozumiewanie się w sposób płynny i spontaniczny, niemal bez wysiłku.  Znajomość leksykalnych wyrażeń ułatwia uczniowi wyrazić swoje potrzeby w inny sposób.  Generalnie tylko trudne i skomplikowane tematy mogą stanowić problem w płynnej wypowiedzi.  Elementarną różnicą w stosunku do poprzedniego poziomu jest nacisk na wypowiedź werbalną, użycie najbardziej odpowiedniego zwrotu, którym można rozpocząć swoją wypowiedź lub zyskać czas podczas myślenia.  Jego mowa jest zrozumiała, płynna i dobrze rozbudowana, kontroluje struktury wypowiedzi, łączniki i spójność zdania.

C2

przede wszystkim, poziom ten nie reprezentuje biegłości rodzimego użytkownika języka.  Charakteryzuje się stopniem dokładności, adekwatności i łatwości w posługiwaniu się językiem typowym dla najlepszych uczniów.  Potrafi precyzyjnie przekazać subtelne różnice w znaczeniu, stosując z odpowiednią dokładnością szeroki wachlarz zdolności językowych; dobrze posługuje się wyrażeniami idiomatycznymi i potocznymi, mając świadomość ich konotacyjnych znaczeń; umie dyskretnie negocjować trudne kwestie sporne.

×

Chcesz najlepiej dopasowany kurs?

Zostaw nam swój telefon, a w ciągu 48h oddzwonimy z najlepszą opcją dla Ciebie.

Twoja wiadomość została wysłana
Administratorem danych, które tu wpisujesz będziemy My, czyli: Instytut El abanico. Dane będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług.