Opis poziomów

Student uczy się:

 • wchodzić w proste interakcje
 • pytać i odpowiadać na pytania dotyczące własnej osoby,   znajomych, przedmiotów – które posiada, których potrzebuje   oraz tych, które znajdują się w najbliższym otoczeniu.
 • układać proste zdania oznajmujące dotyczące jego potrzeb lub   odnoszące się do codziennych spraw, a także odpowiadać na     stawiane mu pytania tego samego rodzaju.
 • wyrażać się poprzez komunikację niewerbalną (bardzo   popularna w krajach hiszpańskojęzycznych).

Zakres gramatyczny: Verbos: llamarse, ser y tener Verbo ser, Género de los nombres, Género de los adjetivos, Verbos en presente de Indicativo regulares e irregulares, Plural de los nombres, Posesivos, Verbo estar, Uso de los verbos estar y haber, Verbos reflexivos, Artículos determinados e indeterminados, Verbo gustar, encantar e interesar, Coincidencias en gustos (también y tampoco), Posesivos, la hora, expresar frecuencia.

Student potrafi:

 • rozumieć i wykorzystywać powszechnie stosowane wyrażenia codziennego użytku, podobnie jak proste zdania, mające na celu zaspokojenie bezpośrednich potrzeb
 • przedstawić się innym, stawiać pytania oraz podać podstawowe informacje odnośnie swojego miejsca zamieszkania, posiadanych przedmiotów oraz znajomych osób
 • porozumiewać się na podstawowym poziomie, o ile rozmówca mówi powoli, wyraża się jasno i jest skłonny do współpracy
 • relacjonować czynności związane z przeżytymi wydarzeniami
 • opisywać przedmioty i miejsca
 • wyrazić swoje gusta i preferencje

Zakres gramatyczny: Presente de Indicativo, Verbos ser y estar, Verbos costar, sentir y sentirse, Perífrasis, Estar + gerundio, Ir a + infinitivo, Pretérito Indefinido de Indicativo, Pretérito perfecto de Indicativo, Demostrativos, Saber/Poder + infinitivo, Preposiciones de lugar, Ser o Estar + adjetivo Pronombres personales de objeto directo, Concordancia del nombre y el adjetivo, Comparativos, Hablar de la duración de las acciones, Pronombres interrogativos, Formas de expresar obligación

Poziom Podstawowy Drugi (A2.2), III semestr

Student potrafi:

 • zrozumieć zdania i wyrażenia powszechnego użytku, związane z  tymi strefami doświadczeń, które w szczególności go dotyczą  (podstawowe informacje o nim samym, jego rodzinie, zakupy,  interesujące miejsca, zajęcia, etc.)
 • radzić sobie w krótkich rozmowach, opisać co robi w pracy i w czasie wolnym, przygotować spotkanie…
 • poprosić o informacje w różnych sytuacjach (sklepy, banki, biura podróży, etc.)
 • wydawać polecenia i rozkazy, podobnie jak zwracać się z prośbą, przekazywać innym osobom informacje lub wiadomości
 • zrozumieć, kiedy ktoś mówi i sam opowiadać o przeszłości i przyszłości, móc opowiedzieć swój życiorys, oceniać doświadczenia, wyrażać życzenia i proste domniemania

Zakres gramatyczny:

Uso de los tiempos verbales, Presente de Indicativo, Pretérito indefinido de Indicativo, Pretérito perfecto de Indicativo, Pretérito imperfecto de Indicativo, Ya no/todavía + presente de

Indicativo, Verbos ​gustar en condicional + infinitivo, Contraste entre el Pretérito Perfecto y el Pretérito Indefinido, Contraste entre Pretérito Indefinido e Imperfecto, Marcadores para relatar en pasado.

​ Expresión de la impersonalidad se, Imperativo afirmativo de verbos regulares e irregulares, Verbo doler, Estructuras lingüísticas para hablar de dolores, molestias y síntomas

 

Student potrafi:

 • wchodzić w interakcje w różnych kontekstach i odnaleźć się w codziennych sytuacjach
 • zrozumieć główne myśli zawarte w wypowiedzi w standardowym języku hiszpańskim
 • wyrażać swoje zdanie i zapytać o cudze w kontekście nieformalnych rozmów
 • podjąć inicjatywę, zgłaszać skargi, prosić o wyjaśnienia
 • opisać szczegółowo, w jaki sposób coś się robi
 • streszczać lub szczegółowo odpowiadać na pytania (w zależności od sytuacji)

Zakres gramatyczny:

Contraste entre Perfecto e Indefinido, Perífrasis verbales: Empezar a + infinitivo, Volver a + infinitivo, Dejar de + infinitivo, Acabar de + infinitivo, Seguir + gerundio. Futuro imperfecto de Indicativo, Hablar de probabilidad, Verbos con pronombre le / verbos con pronombre se, Preposiciones, Pronombres de OD y OI en tercera persona. Perífrasis verbales: Estar + gerundio y verbo + infinitivo, Conectores para relatar. Imperativo Afirmativo y Negativo.  Pronombres de OD y OI en tercera persona y su posición con respecto al verbo  Imperativo, Verbos regulares e irregulares en Presente de Subjuntivo

 

Student potrafi:

 • wychwycić główne myśli zawarte w prostych tekstach w standardowym języku hiszpańskim, jeżeli traktują o sprawach, które są mu znajome, zarówno w sytuacjach dotyczących pracy, jak i szkoły lub czasu wolnego
 • wybrnąć z większości sytuacji, które mogą mu się przydarzyć w podróży po krajach, gdzie używa się języka hiszpańskiego. Cechuje się dobrym zrozumieniem języka mówionego.
 • tworzyć proste, lecz płynne i spójne teksty na tematy, które są mu znajome, lub którymi interesuje się w szczególny sposób
 • opisywać doświadczenia, zdarzenia, wyrażać życzenia i aspiracje, a także uzasadnić pokrótce swoje opinie lub wyjaśnić swe zamiary
 • wyrażać domniemania, opinie, gusty, zgodę lub sprzeciw, emocje, wątpliwości, dawać rady i zalecenia, mówić o przyszłości i swoich planach, o przyczynach oraz skutkach, wyrażać domniemane warunki, korzystając przy tym ze struktur, w których zalecane jest użycie trybu łączącego (subjuntivo)

Zakres gramatyczny: Estilo Indirecto de información y preguntas sin cambio de tiempos, Contrastar el uso de los tiempos pasados. Pretérito pluscuamperfecto de Indicativo, Verbos para expresar sentimientos con Infinitivo o Presente de Subjuntivo, Oraciones de Relativo con preposición. Uso de Infinitivo y Subjuntivo en valoraciones y opinión, Usos del condicional simple, formular hipótesis con Indicativo y Subjuntivo, Uso del Subjuntivo para negar verbos de opinión

Student potrafi:

 • skutecznie argumentować i swobodnie radzić sobie w rozmowie, a oprócz tego osiągać kolejne stopnie znajomości języka
 • wyrazić swój punkt widzenia na temat dowolnych aktualnych wydarzeń, omawiając ich korzystne i niekorzystne aspekty
 • używać związków logicznych pozwalających na płynne łączenie zdań i stosować spójniki w celu wyraźnego podkreślenia zależności istniejących między nimi.
 • inicjować i podtrzymywać rozmowę

Zakres gramatyczny: Uso de Pretéritos Perfecto, Imperfecto, Indefinido y Pluscuamperfecto. Construcciones impersonales: Ser + participio y ser + verbos en 3ra persona. ​Presente de Subjuntivo y casos. (Valoración, opinión y deseo), Usos del Condicional Simple. Usos del Presente de Subjuntivo para sugerir, recomendar y aconsejar.  Introducción al Pretérito Imperfecto de Subjuntivo, Usos de preposiciones Por y Para. Conectores para añadir, matizar, argumentar, contraponer y desmentir o negar una información.

 

Student potrafi:

 • zrozumieć główne myśli zawarte w złożonych tekstach, omawiających tematy zarówno konkretne, jak i abstrakcyjne, włącznie z tekstami technicznymi, jeżeli pozostają w jego zakresie specjalizacji
 • porozumiewać się z rodzimymi użytkownikami języka w sposób wystarczająco płynny i naturalny, aby komunikacja odbywała się bez wysiłku ze strony żadnego z rozmówców
 • tworzyć przejrzyste i szczegółowe teksty na różne tematy, a także bronić swego punktu widzenia na tematy ogólne, przytaczając za i przeciw różnych rozwiązań
 • udzielać informacji na różne tematy zarówno w formie ustnej jak i pisemnej. Posiada dość wysoki stopień płynności języka, a poziom rozumienia języka zarówno w mowie jak i w piśmie pozwala mu uczestniczyć w rozmowach o charakterze nieformalnym lub formalnym, choć czasami nie do końca wszystko rozumie

Zakres gramatyczny:

Marcadores y construcciones temporales: mientras, mientras tanto, al + infinitivo. Usos de los verbos poner y quedar. Las oraciones de relativo: el uso de que, quién, donde, cuyo/a/as/os, cual. El pretérito perfecto de subjuntivo, Usos del infinitivo compuesto,  Construcciones relativas, Estilo Directo e Indirecto.

B2.3:

Combinar tiempos del pasado, Usos del pretérito imperfecto de indicativo y subjuntivo, Construcciones temporales: mientras, en cuanto, antes/después de, Subordinadas concesivas, Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo, El condicional compuesto, Conectores de causa y consecuencia.

 

Student potrafi:

 • korzystać z obszernego zasobu lingwistycznego, który umożliwia mu płynną i spontaniczną komunikację
 • wyrażać się w sposób całkowicie płynny i spontaniczny
 • opanować obszerne słownictwo, pozwalające mu poradzić sobie w każdej sytuacji komunikacyjnej
 • zastosować poprawnie struktury organizacyjne, łączniki oraz mechanizmy spójności wypowiedzi

Zakres gramatyczny: ćwiczenie wszystkich zagadnień gramatycznych na poziomie SUPERIOR

Student potrafi:

 • zrozumieć różnego rodzaju obszerne teksty o wysokim stopniu trudności, a także odnaleźć w nich znaczenia ukryte
 • wypowiadać się w sposób płynny i spontaniczny, z łatwością znajdując odpowiednie sformułowania
 • skutecznie i swobodnie posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich, edukacyjnych lub zawodowych
 • tworzyć zrozumiałe, poprawnie skonstruowane i szczegółowe teksty na różne złożone tematy, wykazując umiejętność prawidłowego stosowania mechanizmów organizacji, artykulacji oraz spójności tekstu

Zakres gramatyczny: ćwiczenie wszystkich zagadnień gramatycznych na poziomie SUPERIOR

 

Student potrafi:

 • precyzyjnie oddać wszelkie niuanse wypowiedzi
 • opanować wyrażenia idiomatyczne i kolokwialne będąc w pełni świadomym ich znaczenia konotacyjnego
 • z łatwością rozumieć praktycznie wszystko co słyszy lub czyta
 • odtworzyć informacje i argumenty pochodzące z różnych źródeł, zarówno mówionych jak pisanych, i umieć w sposób spójny je zreferować
 • formułować wypowiedzi spontanicznie, bardzo płynnie i precyzyjnie, z uwzględnieniem drobnych niuansów znaczeniowych, także w bardzo złożonych sytuacjach

Zakres gramatyczny: ćwiczenie wszystkich zagadnień gramatycznych na poziomie SUPERIOR